/ 3 نظر / 22 بازدید
صبا سلیمانی

وقتی ادمها فقط هنگام نیاز به یاد شما می افتند ناراحت نشوید........ به خود تان ببالید که مانند شمع هنگام تاریکی به ذهن انها خطور میکنید.

صبا سلیمانی

من از خدا خواستم به من توان و نیرو دهد ... و او بر سر راهم مشکلاتی قرار داد تا نیرومند شوم . _من از خدا خواستم به من عقل و خرد دهد و او پیش پایم مسائلی گذاشت تا آنهارا حل کنم . _من از خدا خواستم به من ثروت عطا کند ، و او به من فکر داد تا برای رفاهم بیش تر تلاش کنم. _من از خدا خواستم به من شهامت بدهد و او خطراتی در زندگیم پدید آورد تا بر آنها غلبه کنم. _من از خدا خواستم به من عشق دهد و او افراد زجر کشیده ای را نشانم داد تا به آنها محبت کنم . _من از خدا خواستم به من برکت دهد و خدا به من فرصت هایی داد تا از آنها بهره ببرم . من هیچ یک از چیزهایی را که از خدا خواستم ، دریافت نکردم ولی به همه ی چیز هایی که نیاز داشتم رسیدم ......... [

فاطمه

ممنون به خاطرتمام زحمت هایی که می کشید