مسابقه(مخصوص والدین)

مقدمه امروز،سال های نوجوانی به عنوان مهم ترین و پر حادثه ترین دوران رشد فرد در زندگی شناخته شده است. مشکلات خانه و مدرسه در ارتباط با نوجوانان و افزایش فراوانی بزهکاری نوجوانان، دانشمندان و روانشناسان را بر آن داشته است تا بر اساس مشاهدات و مطالعات علمی و بالینی تلاش نمایند که تصویر نسبتا جامعی از رفتار های بهنجار و ویژگی ها و الگوهای شخصیتی نوجوان در این دوره ی مهم از زندگی رشدی او ارائه دهند.

تعریف نوجوانی

نوجوانی به معنای رشدکردن ویا رشدتا رسیدگی است. منظوراز رشد ورسیدگی، نه تنها رشد جسمانی است، بلکه رشدروانی واجتماعی رانیزشامل می شود. هدف از رشد جسمانی، رسیدن به ویژگی های جسمانی یک فرد رشد یافته است،همراه بارشد جنسی که توانایی باروری در دخترها وقابلیت تولیدمثل درپسران راممکن می سازد.

سن نوجوانی

درمعنای وسیع کلمه، شروع نوجوانی، رشد جنسی است که تا زمان استقلال فرد ادامه می یابد.از آنجا که تفاوت های فردی زیادی درمورد نوجوانی ورشد جنسی وجود دارد، روان شناسان بیشتر درمورد سن شروع وپایان نوجوانی ومیانگین سن سخن می گویند. براین اساس معمولا نوجوانی به سه مرحله به شرح زیر تقسیم می شود.

پیش نوجوانی        

 

12-10 سال

اوان نوجوانی         

15-12 سال

 

اواخر نوجوانی         

 

18-15 سال

پسران معمولا حدود دوسال دیرتر ازدختران بالغ می شوند وبه همین دلیل مراحل نوجوانی دخترو پسر، یک تا دوسال با یکدیگر تفاوت دارد.

نوجوانی دوره انتقال

نوجوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی است. فرد بزرگسال، کسی است که دارای جایگاه ونقش معین فیزیکی، اجتماعی واقتصادی درزندگی بزرگسالی باشد وتا زمانی که به عنوان یک بزرگسال عمل کند، نوجوان نامیده می شود. میزان موفقیت فرد در گذشتن از این مرحله انتقالی، بستگی تام به مبزان آمادگی های او برای این دوره دارد.

انتقال به معنای سازگاری باتغییرات است. هراندازه تغییرات سریعتر رخ بدهد، سازگاری دشوارتر خواهدبود. درآستانه بلوغ، تغییرات سریعی دراندازه های بدن انسان پدید می آید. همراه وهمزمان با این تغییرات، رغبت های فرد دگرگون می شود. نوجوان دارای بدن واندام هایی ناموزون وبدقواره خواهد شدودرحرکات وجنبش های خویش بسیار نامطمئن است.

بلوغ وابعاد آن

دردوره نوجوانی تغییرات زیاد وگسترده ای دربدن نوجوان شکل میگیرد، بدین صورت که به تدریج ازساختار بدن یک کودک به اندازه، شکل، تناسب وکارکرد بدن یک بزرگسال تغییر می یابد. بخش عمده این تغییرات دربخش اول نوجوانی یا مرحله بلوغ رخ می دهد.

تعریف بلوغ

بلوغ از ریشه لاتین به معنای «سن مردانگی» به عنوان دوره ای است که درآن اندام های تولیدمثل رشد وشروع به کار می کند. زمان شروع بلوغ وزمان مورد نیاز برای اتمام تغییرات ناشی از بلوغ، اثر قابل ملاحظه و چشمگیری بررشد تمامی بدن دارد.هنگامی که رشد جسمانی پس ازرشد ورسیدگی جنسی ادامه می یابد، به تدریج از سرعت رشد کاسته می شود.

اصطلاح «بلوغ» و «نوجوانی» هردو به رشدجنسی مرتبط است وگاه به عنوان اصطلاحات مترادف به کارمیرود. «بلوغ» معمولا به سن ویژه ای که درآن رشدجنسی اتفاق می افتد، اطلاق می شود. درحالی که « نوجوانی» به معنای دوره یا سال های بین بلوغ وبزرگسالی است.

سن بلوغ

درتعیین سن بلوغ، روش مورد قبول، تقسیم آن به سه مرحله است:

1)مرحله پیش تزبلوغ

2)مرحله بلوغ یا درحال رسش، زمانی است که تغییرات بدنی به نقطه ای رسیده است که سلول های جنسی دراندام های جنسی تولید می شود، هرچند تغییرات بدنی هنوز کامل نیست.

3)مرحله پس ازبلوغ یا رسش، که دراین مرحله اندام های جنسی به شیوه ای رشد یافته عمل می کنند و ویژگی های ثانوی جنسی ویا خصیصه های بدنی که دو جنس رااز هم متمایز می سازد، به خوبی رشد می یابند.

به طورکلی روان شناسان رشد معتقدند که میانگین سن بلوغ، حدود 5/13 سالگی برای دختران و5/14 سالگی برای پسران است. برطبق آمار، حدود پنجاه درصد همه دختران بین 5/12 تا 5/14 سالگی وپنجاه درصد کل پسران بین سنین 14 و5/15 سالگی بالغ می شوند. دختران بین حدود یک تا دوسال زودتر ازپسران بالغ می شوند که این تفاوت نه تنها بدن رشد یافته تری را دردختران پدید می آورد، بلکه به رفتار پرخاشگرانه تر وهوشیاری بیشتر جنسی درآنان منجر خواهدشد.

عوامل موثر بر شروع سن بلوغ

عوامل مختلفی به طور مستقیم ویا غیرمستقیم برشروع سن بلوغ اثر می گذارند، سنی که درواقع رشد جنسی نوجوان درآن آغاز می شود. سن بلوغ دردختران بیشتر تحت تاثیر عوامل ارثی وخانوادگی است. دخترانی که مادرانشان زودتر بالغ شده اند، آنها نیز رشد جنسی زودتری خواهند داشت ومادرانی که بلوغ آنان دیرتر اتفاق افتاده است، دخترانشان بلوغ دیرتری را تجربه کرده اند.

علاوه بر عوامل ارثی، تحقیقات نشان می دهد که شروع سن بلوغ تاحدودی نیز با سطح هوشی نوجوان درارتباط است. گزارش هایی در دست است که نشان می دهند دخترانی که ازهوش بالاتری برخوردار هستند، بلوغ را زودتر تجربه کرده اند( ترمن وهالینگورث، 1959) گزارش های مشابهی ازپسران نیز، ارتباط هوشی وبلوغ زودرس راتایید می کند

سومین عامل درارتباط با شروع سن بلوغ، وضعیت سلامت وتندرستی فرد است. تغذیه وبهداشت بهتر موجب بلوغ زودتر دردختران وپسران می گردد. آب وهوا نیز برسن بلوغ تاثیر دارد. بلوغ زودتر معمولا درمناطق استوایی وگرمسیر رخ می دهد. همچنین تفاوت زندگی درشهر وروستا نیز از عوامل موثر درسن بلوغ است. نوجوانان شهری زودتر از نوجوانان روستایی بالغ می شوند.

ازمیان کلیه عوامل موثر برسن بلوغ، مهم ترین واثرگذار ترین آنها شرایط غددی بدن وترشحات مربوط به آن است.

/ 0 نظر / 7 بازدید