مشارکت دانش آموزان در پروژه مهر

از دانش آموزان فعال دعوت می شود جهت عضویت در ستاد پروژه مهر به خانم قاسمی معاونت پرورشی و تربیت بدنی مدرسه مراجعه نمایند .

دانش آموزان عضو می توانند ضمن شرکت در جلسات ستاد، طرح ها و ایده های خود را در راستای بهبود و ارتقای کیفیت تمامی فعالیت های مدرسه ارائه داده و خود مستقیما در اجرای آن سهیم باشند .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید