پیشرفت تحصیلی

برگزاری پیشرفت تحصیلی مدارس خاص

متوسطه  مدارس خاص (شاهد-هیات امنایی-نمونه دولتی-  غیر دولتی )         

آزمون در یک مرحله و به صورت هماهنگ استانی برگزار خواهد گردید .

زمان آزمون : روز چهارشنبه 10/2/1393 ساعت 10:30 صبح     

مکان : آموزشگاه مربوطه

/ 0 نظر / 10 بازدید